เสนอชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารปีวาระ 2562-2563
15 March 2019 17:49

เนื่องด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมสปาไทยชุดปัจจุบันจะครบวาระในเดือนเมษายน 2562 นี้ ทางสมาคมสปาไทยจึงดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 
 
และให้สมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการใหม่ตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมสปาไทย  ทั้งนี้ทางสมาคมฯ จึงขอส่งหนังสือถึงสมาชิกสามัญทั้งหมด 
 
เพื่อให้เสนอชื่อกรรมการบริหารจำนวน 5 ตำแหน่ง  ตามแบบฟอร์มทีได้แนบมาตามอีเมลล์นี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. หนังสือขอเชิญสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสามัญเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร (ภาษาไทย) 
  2. Letter Call for Nomination (ภาษาอังกฤษ)

RECENT EVENT
02 Feb, 2024
APSWC Round Table 2024

APSWC Round Table 2024

RECONNECTING THE INDUSTRY

READ MORE
02 Feb, 2024
Thaifex Horec Academy 2024

Thaifex Horec Academy 2024

Wellness Tourism: Next Wave for Tourism in Thailand

READ MORE