Banner Top 1
NEWS & MEDIA
ขอเชิญร่วมงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ สบส. เช็คอิน Healthy @Floating market

ขอเชิญร่วมงานตลาดน้ำเพื่อสุขภาพ สบส. เช็คอิน Healthy @Floating market

READ MORE
ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมสปาไทยเข้ารับฟังสัมมนาในหัวข้อ   “ Is Wellness Right For Your Biz?”

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมสปาไทยเข้ารับฟังสัมมนาในหัวข้อ “ Is Wellness Right For Your Biz?”

READ MORE
เปิดรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

เปิดรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับใบอนุญาต เป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1/2561

READ MORE
ALL EVENT
28
Feb 2019
Thailand Spa & Well-being Awards 2019

Thailand Spa & Well-being Awards 2019

Thailand Spa & Well-being Awards 2019

READ MORE
27
Feb 2019
Thailand Spa & Well-being Summit 2019

Thailand Spa & Well-being Summit 2019

Thailand Spa & Well-being Summit 2019

READ MORE
26
Feb 2019
Welcome Reception for Thailand Spa & Well-being Summit 2019

Welcome Reception for Thailand Spa & Well-being Summit 2019 Sponsored by Siripanna Villa Resort & Spa, Chiang Mai

Welcome Reception for Thailand Spa & Well-being Summit 2019

READ MORE
TSPA EVENT
 
ARTICLE
กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๖๐

กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. ๒๕๖๐

READ MORE
ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ชื่อสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

READ MORE